Value at risk

By:
Updated: Aug 20, 2021

Metode for å måle markedsrisiko. Beregningen av VaR baserer seg vanligvis på antagelsen om at den senere tids kurssvingninger (volatilitet) er representative for kurssvingningene i den nærmeste fremtid. VaR angir det potensielle verditapet for en portefølje av finansielle aktiva i løpet av en gitt tidsperiode for et gitt konfidensnivå.


Sources & references
Risk disclaimer
James Knight
Editor of Education
James is a lead content editor for Invezz. He's an avid trader and golfer, who spends an inordinate amount of time watching Leicester City and the… read more.