Value at risk

By:
Updated: Aug 20, 2021

Metode for å måle markedsrisiko. Beregningen av VaR baserer seg vanligvis på antagelsen om at den senere tids kurssvingninger (volatilitet) er representative for kurssvingningene i den nærmeste fremtid. VaR angir det potensielle verditapet for en portefølje av finansielle aktiva i løpet av en gitt tidsperiode for et gitt konfidensnivå.Sources & references
Risk disclaimer
James Knight
Editor of Education
James is the Editor of Education for Invezz, where he covers topics from across the financial world, from the stock market, to cryptocurrency, to macroeconomic markets.... read more.