Långsiktig aktieinvestering

Är du ny inom investeringsspelet? Långtidsinvestering är ett av de minst riskfyllda sätten att komma igång. Vår introduktion till aktieinvestering erbjuder dig den kunskap och de verktyg som behövs för att känna dig säker när du väljer en aktie.
0/5 Betyg
19 Lektioner
nybörjare
1 timmar 13 minuter
Författad av: Harry Atkins
juni 9, 2020
Uppdaterad: januari 13, 2021

Det kommer du att lära dig

  • Lista ut kärnan i din investeringsstrategi
  • Få en förståelse för företags finansiella rapporter
  • Utvärdera indikatorer av grundläggande styrkor

Huvudpunkter från lektionen

  • Investerings-strategi för tillväxt och värde: Ju fler investeringsmöjligheter du har, desto bättre. Genom att lära sig hur man köper både starka aktier och aktier som försöker klättra tillbaka upp på stegen har du fler val att välja mellan.
  • Finansiell Analys av Företag: Det här är din startramp in till företags balansräkningar och kvartalsredovisningar som kommer lära dig hur starka och motståndskraftiga grunder ser ut och hur du kan ta vidare den kunskapen till din investerings resa.
  • PE-kvot: En av de äldsta investerings-strategierna är att utvärdera aktier baserat på deras PE-kvot (price-to-earnings). Denna strategi passar bra med en bred värdeinvesterings-strategi, eftersom den ofta ger aktier som inte är alltför dyra en fördel.

Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.

Denna kurs kommer att lära dig hur man går från grundläggande koncept till mer avancerade investeringstekniker. Du lär dig också hur du delar upp företagens ekonomi på flera sätt för att bedöma dina investeringsmöjligheter.

Krav

  • Förståelse för grundläggande aktie-terminologier och vad de betyder.
  • Om du inte är säker, föreslår vi att du läser igenom kursen Aktiemarknader 101 först.

Kursöversikt

1. Investeringsstrategier

Tillväxtinvesteringsstrategi

Tillväxtinvestering är en investeringsstrategi som fokuserar på växande investerat kapital. Tillväxtinvesterare investerar i företag, branscher och sektorer som befinner sig i ett tidigt skede av tillväxt, med en enorm tillväxtpotential. Investeringsstrategin är offensiv snarare än defensiv eftersom den innebär att försöka bygga en dynamisk portfölj och generera mer avkastning på…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Värdeinvesteringsstrategi

Värdeinvestering är en strategi som involverar investeringar i värdepapper som verkar handla till en rabatt relativt till deras inre värde. Investerare fokuserar sin uppmärksamhet på aktier som verkar undervärderas, med tanke på rådande marknadsförhållanden och underliggande fundament. Det är vanligt att hitta potentiella investeringar som handlas till en rabatt.
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

2. Finansiella Rapporter

Grundläggande om balansräkningar

Affärsredovisning är en förutsättning för alla företagare som är intresserade av att driva ett företag effektivt. Som sådan måste du förstå balansräkningar, kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder. I denna artikel förklaras dessa aspekter av affärsredovisning i detalj. Vad är affärsredovisning? Affärsredovisning innebär övervakning av ett företags ekonomiska händelser. Professionella…
nybörjare 3 minuter att läsa Kurser för Aktier

Nyckelkomponenter för balansräkningar

Balansräkningen är en av de viktigaste finansiella rapporterna för ett företag och visar ett företags ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Den här artikeln diskuterar balansräkningen i detalj med tonvikt på de olika komponenterna i redovisningen. Komponenter i balansräkningen I balansräkningen anges ett företags finansiella ställning från slutet av…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Resultaträkning

För att driva ett företag effektivt måste ledningen förstå sin ekonomiska ställning. För detta ändamål producerar revisorer finansiella rapporter som balansräkningar, kassaflödesanalyser och resultaträkningar. Den här artikeln fokuserar på resultaträkningen. Vad är en resultaträkning? Detta avgörande finansiella verktyg registrerar ett företags intäkter under en viss driftsperiod mot kostnader för…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Förstå redovisningar av förändringar i eget kapital

Varje företag startar från någon plats och eget kapital spelar en avgörande roll i grundandet. Som sådant påverkar vad som händer med eget kapital väsentligt driften av varje verksamhet. Den här artikeln förklarar redovisningar om förändringar i eget kapital och varför det är viktigt för företagen. Vad är redovisning…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Kassaflödeanalys

Företag över hela världen har tre primära finansiella rapporter för att förstå verksamheten. En av dessa finansiella rapporter är kassaflödesanalysen. Vad är en kassaflödesanalys? Under sin verksamhet lyfter företagen aldrig ett finger från sin ekonomiska puls. Företag möter den ultimata utrotningen om de inte kan tjäna vinst på sin…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Datum förknippade med företagets åtgärder

Investerare följer offentliga företag noggrant. Varje åtgärd som ett sådant företag vidtar kan ha ett stort inflytande på riktningen på dess aktie. Den här artikeln diskuterar företagens åtgärder och de viktiga datum som är förknippade med övningen. Vad är en företagsåtgärd? Business Dictionary definierar en företagsåtgärd som en situation…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

3. Finansiell Analys

Finansiell Analys av ett Företag

Finansiell analys beskriver utvärderingen av de ekonomiska trenderna i ett företag. Vanligtvis är syftet med denna övning att analysera ett företags ekonomiska hälsa. Vad är ekonomisk analys? När ett företag öppnar måste ledningen uppfylla många skyldigheter, inklusive skatteutbetalningar, utdelning och återbetalning av lån – för att bara nämna några.
nybörjare 3 minuter att läsa Kurser för Aktier

EV/EBIT grad

Företagsvärde till vinst före ränta och skatter (förkortas EV/EBIT för engelskans Enterprise value to earnings before interest and taxes) är ett finansiellt mätvärde som används för att fastställa hur en aktie eller tillgång värderas relativt till den generella industrin. I de flesta fall använder analytiker måttet för att avgöra om…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

P/E – Pris till Vinst Grad

P/E står för ’Price to Earnings’ – Aktiepris/Intäkter på svenska – ett finansiellt mått som mäter ett företags attraktivitet i förhållande till dess nuvarande resultat. Värdet anger priset som en investerare skulle betala för $1 av ett företags intäkter. Värdeinvesterare använder måttet för att avgöra om aktien i ett…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

P/B – Pris till Bok Värde

P/B står för ’Orice to Book Value’ – Aktiekurs/bokfört värde på svenska – ett finansiellt värde som används för att jämföra värdet på ett företags nettotillgångar relativt till den rådande aktiekursen. Förhållandet mellan marknad och bokfört värde används ofta för att indikera om ett företag är rättvist värderat i förhållande…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Marknadsvärde

På en aktiemarknad är inte alla aktier desamma. Om du vill investera i aktier kan du därför välja rätt aktier som överensstämmer med dina investeringsmål. När de väljer de bästa aktierna att köpa tittar investerare vanligtvis på vissa mätvärden för att bättre förstå en aktie. Marknadsvärde är en…
nybörjare 5 minuter att läsa Kurser för Aktier

ROE och dess Betydelse i Investering

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett finansiellt mått som används för att fastställa hur effektiv styrelsen är av att använda underliggande tillgångar för att skapa vinster och värde. Investerare förlitar sig på förhållandet för att mäta hur effektivt ledningen använder de bidragna pengarna. Enkelt uttryckt är det ett mått…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Avkastning på Tillgångar (ROA)

Avkastning på Tillgångar (ROA – Return on Assets på engelska) är den summa pengar ett företag tjänar eller den vinst som det genererar från tillgångarna det har investerat. Det är i princip hur ett företags tillgångar är lönsamma för att generera intäkter. Ett företags totala inkomst under en viss…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Avkastning på Investerat Kapital (ROIC)

Avkastning på investerat kapital (ROIC – Return On Invested Capital på engelska) representerar intäkterna som ett företag får från det kapital det har investerat. Det är en lönsamhetsgrad som mäter avkastningen som investerarna får tillbaka efter att ha investerat i företagets kapital. I detta fall inkluderar kapitalet här det…
nybörjare 4 minuter att läsa Kurser för Aktier

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett personligt finansiellt mått som syftar till att jämföra mängden konsumenters månadsvisa inkomst som går till betalning av skulder, skatter och avgifter eller försäkringspremier. Långivare förlitar sig på detta värde för att fastställa om låntagare skulle kunna återbetala det belopp de vill låna. Skuldsättningsgrad beräkning Skuldsättningsgraden beräknas…
nybörjare 3 minuter att läsa Kurser för Aktier

Återköp av Aktier

Företag har många pressande behov, och ett ökat aktieägar-värde på kort sikt är ett av dem. Vad händer när intäktstillväxt och vinsttillväxt inte räcker för att uppnå detta mål? Dessa företag kan ta del av återköp av aktier. Den här artikeln förklarar återköp av aktier i detalj. Återköp av…
nybörjare 5 minuter att läsa Kurser för Aktier

Outro

Du har precis läst alla lektioner i vår kurs för aktieinvestering… snyggt jobbat! Genom att avsluta denna kurs har din investeringskunskap växt betydligt. Förutom de nybörjarkurser som du lärde dig i vår kurs Aktiemarknader 101 har du nu blivit flytande i språket företagsekonomi. Genom att veta vad du ska…
nybörjare 2 minuter att läsa Kurser för Aktier

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig! På Invezz är…
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…
Lyckligtvis är det mycket lättare att börja handla nu än det var på 90-talet då Wall Street och stora pengar var de enda alternativen. Kom igång med vår introduktion till aktiehandel. Du kommer att avsluta kursen och känna dig mer säker på uppgiften framöver, samtidigt som du får en baskunskap…