P/B – Pris till Bok Värde

P/B – Pris till Bok Värde

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: dec 1, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
5 minuter att läsa

P/B står för ’Orice to Book Value’ – Aktiekurs/bokfört värde på svenska – ett finansiellt värde som används för att jämföra värdet på ett företags nettotillgångar relativt till den rådande aktiekursen. Förhållandet mellan marknad och bokfört värde används ofta för att indikera om ett företag är rättvist värderat i förhållande till sina nettotillgångar eller övervärderat.

P/B-kvoten jämför ett företags marknadsvärde med dess aktiekurs. Måttet finner utmärkt användning vid värderingen av företag som består av likvida tillgångar. Beräkningen är dock inte användbar för företag med stora forsknings- och utvecklingsutgifter eller företag med höga anläggningstillgångar.

Jämförelsen syftar till att indikera skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde för ett företag. Marknadsvärdet är en term som används för att ange värdet på alla utestående aktier på marknaden. Med andra ord är det värdet som marknaden knyter fast vid företaget. Det bokförda värdet till hands är värdet på ett företags nettotillgångar minus skulder och alla immateriella tillgångar.

I. Beräkning av P/B värde

Marknadspriset, i detta fall, är den aktuella aktiekursen som ett företag handlar på en öppen marknad. Det bokförda värdet är å andra sidan värdet på totala tillgångar minus skulder.

Ett P/B värde på mindre än 1 indikerar att ett företag säljer till mindre än värdet på dess tillgångar, vilket är de undervärderade förhållandena. Ett P/B värde på mer än 1 å andra sidan indikerar investerare som är villiga att betala mer jämfört med vad nettotillgångarna är värda. Sådana investeringar visar investerare en stark tro på ett företags framtida vinstprognoser.

Ett lägre P/B värde är också ibland associerat med undervärderade aktier. Men ett lägre värde skulle kunna signalera att något är fundamentalt fel med ett företag.

Värdeinvesterare betraktar alla P/B värden under 1 som bra ett värde, eftersom det indikerar att en aktie undervärderas. Det ger en möjlighet att köpa en aktie till en rabatt i väntan på att dess värdering kommer att öka.

II. P/B för Aktieutvärdering

P/B ska aldrig användas isolerat för att fatta investeringsbeslut. Detta beror på att medan ett lågt P/B kan signalera en undervärderad aktie, kan det också uppstå som ett resultat av allvarliga underliggande problem. Det faktum att måttet inte faktorerar framtida vinstutsikter eller immateriella tillgångar gör det otillräckligt för att fatta investeringsbeslut av sig själv.

Dessutom kan faktorer som förvärv, avskrivningar och återköp av aktier förvränga bokfört värde, vilket kan leda till felaktigheter vid fastställandet av det verkliga P/B värdet. Det är av den anledningen som investerare uppmuntras att använda flera värderingsåtgärder när de försöker konstruera en korrekt aktievärdering.

P/B värdet fungerar också som ett idealiskt verktyg för att identifiera överhypade aktier på marknaden. Det är vanligt att hitta aktier på marknaden med ett högt aktiepris som stöds av obetydliga tillgångar, vilket är avgörande för att skapa långsiktigt värde.

När man använder P/B för att jämföra företag är det viktigt att jämföra företag inom samma branscher som påverkas av liknande marknadsförhållanden. Till exempel tenderar tekniska företags aktier att handla med en hög P/B-kvot jämfört med finansiella aktier.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…